POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://domkimile.pl (dalej jako Strona).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: Domki Miłe w Lubiatowie (dalej Administrator).
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: info@domkimile.pl lub pod numerami tel.: +48 502 488 650
 4. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej Użytkownikiem.
 5. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą Formularza dostępnego na Stronie, tj.: formularza kontaktowego / rezerwacyjnego w celach zapytania o produkty lub usługi.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO w celu realizacji usług lub sprzedaży towarów oraz w celu rozpatrywania składanych reklamacji; Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy, a następnie nie dłużej niż do końca upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku postępowań przez czas trwania postępowań, a także dłużej, jeżeli będzie to uzasadnione brzmieniem orzeczenia.
 3. Dane osobowe przekazywane na Formularzu są przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w celu prowadzenia ksiąg podatkowych (wystawianie faktur, opłata podatków). Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze wynikających m.in. z Prawa Podatkowego.
 4. Dane osobowe przekazywane na Formularzu są przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (np. windykacja należności) oraz w celach statystycznych. Dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
 5. Dane osobowe przekazane na Formularzu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytanie o usługę, reklamację, rezerwację). Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika.
 6. W zależności od treści podanej w Formularzu, dane mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż zakończenie kontaktu w celu archiwizacyjnym (wskazanie przebiegu korespondencji w przyszłości np. w przypadku roszczeń Użytkownika) stanowiącym prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit f) RODO).
 7. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: info@domkimile.pl

IV. ODBIORCY DANYCH

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Firmy, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. kurierzy / spedytorzy / przewoźnicy - w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy dokumentów / towarów przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu realizacji dostawy do Klienta.
  2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności firmy, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, wspólnotą mieszkaniową i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).
  3. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze(kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

V.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zabezpieczenie danych osobowych przez Domki Miłe w Lubiatowie realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.
 2. W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.

VI. PLIKI COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Stronę w następujących celach:
  1. zapamiętywania danych z wypełnianych na Formularzu Rezerwacji;
  2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony;
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.